Příspěvky

Vánoce 2021: Panna čistá - sex nečistý.... nebo ne?

Obrázek
  Konjunkci planet (vzájemné přibližování) na obloze většinou nesleduji, ale rozhodně vím, že v době Vánočních svátků se bude alespoň jednou konat „konjunkce Saturnu a Jupiteru“… Ano, je to proto, že o Vánocích občas v TV zahlédnu českou veselohru Císařův pekař – Pekařův Císař , kde tato hláška zazní. Letos jsem viděl první část u nás doma, kde jsme byli „uvězněni“ kvůli nemoci a druhý díl později u mých rodičů, kde jsme trávili čas volna po Svátcích. Během posledních let, v nichž jsem se rozhodl přečíst celou Bibli vždy během jednoho roku, jsem si ovšem všimnul, že v období Vánoc dochází ještě k jedné zajímavé konjunkci. Při tomto ročním maratonu četby totiž v prosinci přichází na řadu poslední kniha Písma – kniha Zjevení. Zároveň se ve stejném čase všude (doma, v církvi, na návštěvě) čte příběh Ježíšova narození. Konjunkce příběhu zrození a knihy Zjevení by mohla přinést řadu témat na prozkoumání. Ta letošní mě ovšem zaujala z hlediska tématu sexuální „čistoty“. V obou zmiňovaných

Úvaha nad mlékem a hutným pokrmem

Obrázek
             Asi nejskloňovanějším textem bude v tomto ohledu předěl páté a šesté kapitoly listu Židům, nebo počátek třetí kapitoly v Pavlově prvním listu ke Korintským. Duchovní strava podávaná na základě zralosti je však záležitostí i jiných míst v Písmu, například některých Ježíšových promluv k učedníkům (vysvětlím později). Za prvé – list Židům 5. a 6.kpt aneb základy Židovské víry. Poté, co se autor s vervou pustí do témat Ježíšova velekněžství a představí nám Melchisdecha, musí se zastavit. Uvědomí si totiž, že mluví k nemluvňatům a strava nemluvňat je prostě jiná. Je k nám všem konkrétní, když jmenuje šest základních témat: od pokání z mrtvých skutků, přes víru v Boha, křty, vzkládání rukou, vzkříšení až k věčnému soudu. Toto je pro autora listu „počátečním učením“ ve snaze říci – posuňme se již dále, spějme k dospělosti. Jak uvedl Bohuš Wojnar, tato „počáteční učení“ nebyla něčím neznámým, jsou to pro Židy témata zcela esenciální. Za druhé – první list Korintským třetí kapi

Starověká kosmologie a její důsledky v Písmu

Obrázek
  Na úvod je třeba si přiznat, že kosmologie člověka 21.století je výrazně odlišná od kosmologie obyvatel starověku. Zatímco moderní kosmologie popisuje předmět svého zájmu především v oblasti přírodních věd, ta starověká se pohybuje především v oblasti metafyziky. Můžeme také říci, že starověká kosmologie se ptá mnohem více po smyslu, účelu a funkci [1]  zatímco moderní bádá předměty a jevy z hlediska jejich přírodních zákonů a řádů.  Zaměřme se tedy nyní na to, jak ona starověká kosmologie funguje a co je v hledáčku jejího zájmu konkrétně. Popíšeme si to na prvních dvou kapitolách knihy Genesis. Než však k tomuto přistoupíme, uveďme zde, že Hebrejské Písmo je produktem jednoho kulturního řečiště, které Židé sdílejí s okolními národy. Pochopení světa, vesmíru, božstva a stvoření odráží běžné kulturní předpoklady doby. Také způsob komunikace, jejíž formou tato sdělení získáváme, je pro své místo a čas typický. [2]  Nutno však doplnit, že ačkoli je Hebrejské písmo v mnohém podobné svým

RECENZE KNIHY - Genesis (THOTC) James McKeown (Eerdmans, 2008)

Obrázek
Autor komentáře, Dr. James McKeown, byl dlouholetým proděkanem na Belfast Bible College a přednášel zde více než 20 let na téma Starého zákona. Jeho disertační práce z roku 1991 a další odborné články se týkaly tematické kontinuity v knize Genesis. Právě jeho dlouholetá zkušenost s bádáním jednotících teologických prvků v knize Genesis jsou dobrým důvodem volby tohoto komentáře jako doplňkové četby.  Komentáře knih Starého zákona z edice  The Two Horizons  jsou typické svou snahou o bohatou teologickou reflexi, která obnáší zkoumání postavení knihy v kanónu a míru jejího teologického přínosu. Ani tento komentář není výjimkou, když je celá polovina knihy věnována teologickým reflexím. Komentář začíná velmi stručným úvodem (asi 16 stran), kde se autor věnuje obvyklým tématům jako  název a struktura  knihy,  rétorické a literární charakteristiky ,  autorství  nebo třeba  kulturní kontext . Oddíl je věnován také  autorovu přístupu  (exegetická metodologie), kterým se řídí ve svém komentáři